venres, 9 de setembro de 2016

Orientación para a igualdade e a inclusión social. A orientación con colectivos en risco de exclusión.
Orientación para a igualdade e a inclusión social. A orientación con colectivos en risco de exclusión.


15/07/2016. Margot Valcarce Fernández. Linkedin


1. Fundamentos


Na actualidade atopámonos nun contexto de cambio motivado pola crise, ideolóxica, política, social, cultural e cientifico tecnolóxica. Na que aparecen tres conceptos a ter en conta á hora de levar a cabo a nosa labor coma orientadores: a vulnerabilidade, a exclusión social e a marxinación.

Ditos conceptos que antes estaban centrados nun segmento da poboación en particular, actualmente afectan a calquera persoa, de calquera serctor social.

Este aumento da vulnerabilidade das persoas motiva, que a orientación se adapte para ofrecer un maior acompañamento, servizos accesibles máis personalizados, axudas a medio prazo, mantemento da motivación e apoio tutorial continuado.

Esto ven a significar que a orientación non debe centrarse só nas ásreas académica e profesional, senon tamén na persoal, familiar e social para poder realizar unha intervención integral sobre o individuo.

O patrón que debe seguir a orientación para traballar con persoas en situación de vulnerabilidade son:

■ Intervir e mediar axustando á persoa o proceso de inserción.

■ Proporcionar ferramenta de busca activa de emprego de forma autónoma.

■ Traballar a activación e a motivación.

■ Desenvolver o empoderamento.

■ Proporcionar o acompañamento no  acceso a dispositivos e recursos comunitarios que faciliten o manexo do mercado laboral.2. Desenvolvemento da sesión


Venres 15, 16.00 horas, comeza a sesión desenvolvida pola relatora Margot Valcarce Fernández, Licenciada en Pedagoxía, e que actualmente exerce como Profesora na Universidade de Santiago de Compostela.

Empezou facendo unha breve presentación do seu CV, do que se iba a ver na sesión e os temas a tratar na mesma.

A modo de introdución presentou a situación actual que estamos a atravesar a nivel social, laboral, político e económico e do importante papel que xoga a Orientación laboral neste delicado momento. Tamén introduxo varios conceptos como a vulnerabilidade e a exclusión social.
Tras a exposición plantexounos un caso práctico: O Caso de Quino - Un rapaz con un perfil co que nos atopamos a diario para facer un diagnóstico da súa situación e posibles vías de actuación con el.

É o momento de poñerse a traballar, formamos grupos de traballo para abordar o caso.
Antes de realizar o diagnóstico é imprescindible facer unha MATRIZ DAFO para determinar as Debilidades, Ameazas, Fortalezas e Oportunidades de Quino. Para logo plasmalo nunha Análise CAME: Correxir as debilidades, Afrontar as ameazas, Manter as fortalezas e Explotar as oportunidades.
Rematado o traballo en grupo imos expoñer as conclusións, para iso facemos uso dunha táboa elaborada pola relatora, onde poñemos en común os indicadores analizados en Quino nas áreas: personal, académica, profesional, familiar e social.
Rematada a sesión por hoxe coa satisfacción de haber aprendido algo máis!!

Conclusións


Calquera persoa, nun momento dado da súa vida, pode verse arrastrada a unha situación de vulnerabilidade como consecuencia da perda do emprego, que leva a un estado de exclusión social e á vez marxinación.
Os gobernos teñen que levar a cabo accións e programas para protexer e apoiar a integración das persoas no seu entrono social e na súa autonomía funcional. 
A orientación laboral facilita a insercción no mercado de traballo a través dun conxunto de iniciativas integradoras, asesoramento e titorización profesional.

Para saber máis


Ningún comentario:

Publicar un comentario