mércores, 27 de xullo de 2016

Reflexión Módulo 1: Marco conceptual

Reflexión Módulo 1: Marco conceptualMarco de referencia da orientación laboral 

A labor da persoa orientadora laboral, vai moito máis alá de intentar insertar a persoa no mercado laboral a toda costa e "caiga quen caiga", Se ben a consigna idealizada de "non renunciemos aos nosos soños" que ilustra a imaxe anterior pode parecer, nun contexto de crise como o actual, un pouco fora da realidade, o certo é que adaptandoo ao noso sector pode convertirsena mellor estratexia de orientación. Como vimos a estratexia de orientación encádrase en catro grandes eixos: Información, orientación, motivación e asesoramento. 

Seguindo a premisa da estratexia para a orientación, paréceme fundamental este primeiro módulo, como marco conceptual, pois está claro que para poder informar de todas as opcións e saber cales son as máis acaidas para a nosa orientada, as primeiras que debemos estar informadas e dispoñer das ferramentas precisas somos nós, así penso que este marco conceptual está a brindarnos o "know how" para acceder a esa información e compartillala con éxito.

Política social e de emprego da Unión Europea

Neste proceso de adquisición de ferramentas vimos por exemplo as póliticas, activas e pasivas que están a desenvolverse polas distintas administracións, xa sexa, a nivel estatal (SEPE), a nivel autonómico (SPEG) ou a nivel de políticas europeas. Podemos ver se lle botamos un ollo a información dispoñible na rede que agora mesmo as estatais e europeas (as segundas informa ás primeiras) están a promover a contratación a través do empeoramento radical das condicións laborais das traballadoras (de forma eufemística, "flexibilización do mercado laboral"), ou ben de incentivos e bonificacións nas cotizacións á seguridade social. O certo é que non se está a ser conscientes, desde as políticas europeas (que ao fin é onde radican as politicas estatais, pois son que as financian na súa maioria),que as necesidades actuais de traballadoras e empresas non pasa polo camiño que se están inventando, como a estratexia 20/20, que vemos completamente alonxada da realidade.O Mercado Laboral

Son claramente todas elas insuficientes e mal enfocadas, nada máis temos que ver a situación a nosa sociedade, botandolle un ollo aos indicadores do mercado laboral como a EPA, a taxa de ocupación, ao número de afiliados, ou a calquera das informacións estadísticas que temos ao noso dispor en sitios web como IGE ou o INE.

En definitiva, é evidente que temos uns dirixentes que están bastante afastados da realidade, e ainda que se gastan cantidades inxentes de diñeiro en revertir a situación, o certo é que segundo os datos vistos estes días na documentación achegada para este Marco Conceptual, están a ser pouco eficientes.


Certificación e Formación profesional

Ben é certo que non todo o que se está a facer redunda en impedimentos para as traballadoras e orientadas, se ben, moitas veces crease unha cantidade importante de trámites burocráticos polos que hai que "escalar" para homoxeneizar e recoñecer coñecementos nun mercado común europeo e mesmo estatal; no que nós como orientadoras podemos facilitar moito o camiño. adiviñáchedes! estou a referirme á cerificación profesional, esa materia tan "liviana" que nos axudou a entender de xeito tan sobresainte a relatora Elena Gónzalez, se nos quedou algo claro de toda esta materia é onde atopar a información sobre as cualificacións e a formación profesional, e as diferencias entre a formación na administración educativa (que expide títulos) e a laboral (que expide certificacións). 

A iniciativa emprendedora como forma de acceso ao mercado laboral

Pero non ficou aquí a nosa formación para facernos cun marco conceptual para poder atender dunha forma excelente ás nosas orientadas, non podemos esquecernos do emprendemento, xa que está a ser fortemente fomentado desde as administracións, tanto europeas como estatais ou autonómicas, e porque pode ser un dos posibles camíños profesionais a poñer encima da mesa para que valoren as nosas orientadas, sempre lembrando que non somos nós quen temos que tomar as decisión, senon sempre elas.

Nesa parte tan importante da estratéxia da orientación que é a motivación, o emprendemento pode xogar un papel clave, pois é unha ferramenta excelente para conseguir un posto de traballo realmente motivado. No entanto, non debemos caer no ánimo fácil ao emprendemento, a decisión de comezar unha actividade por conta propia pode ter moias consecuencias positivas, pero tamen as pode ter negativas. Non me estou a referir ao fracaso dunha iniciativa emprendedora, pois hai culturas que valoran altamente o fracaso e o consideran un paso previo e necesario para o éxito, senon que estou a por de manifesto unha necesidade de valorar en profundidade os riscos que se corren, pois temos que saber o alcance económico, social, familiar e emocional que pode ter o noso proxecto. En definitiva temos que avaliar a viabilidade do noso proxecto e previamente plantexar o modelo de negocio que debemos afrontar, para isto existen diversas ferramentas, como a que traballamos nas sesións presenciais co modelo CANVAS


Aprendimos tamén que é básico escoller unha forma xúridica axeitada, e que para estes momentos de crise económica unhas das máis atraintes son todas as encadradas na chamada economía social, cooperatiavas, sociedades laborais, etc.

En definitiva e como conclusión final deste pequeno artigo que pretende ser unha reflexión, resumo do meu punto de vista sobre o que neste primeiro módulo do curso de postgrao de Especialización en Orientación Laboral, é fundamental a información, e máis nunha época como a actual, na que moitas veces o exceso desta fainos ser máis desinformadas, necesitamos ser empáticas e necesitamos adaptarnos ás necesidade e diversas situacións das persoas que veñan a solicitar os nosos servizos. E podemos dicir que deste Marco Conceptual saimos co xermen necesario para informar, orientar, motivar e asesorar ás nosas usuarias

Para profundizar na información exposta existen diversas ligazóns en todo o texto, á vez que recollo algunhas máis na seguinte listaxe:

Para saber máis:


 EPARESUMO E REFLEXIÓN SOBRE O MARCO CONCEPTUAL - ALICIA LEAL FARIÑA


Para poder traballar en Orientación laboral é moi importante coñecer o marco conceptual no que se sustenta. Dito marco conceptual ven encadrado en 5 grandes áreas que o/a orientador/a debe coñecer.


Ditas áreas son:

MARCO DE REFERENCIA
O marco de referencia no que se basea a Orientación laboral son o Sistema Nacional de Emprego, as Políticas de Emprego e a Estratexia Europea de Emprego 2020.


Son tres pilares fundamentais que establecen o desenvolvemento das accións de Orientación e as medidas de apoio ás persoas desempregadas para aumentar a súa empregabilidade, sacalas da situación de vulnerabilidade na que se atopan e insertalas de novo no mercado laboral.

O Sistema Nacional de Emprego crea, desenvolve e fai o seguemento das políticas de Emprego; composta polo SEPE e os servizos de emprego de cada Comunidade Autónoma (SPEG, LANBIDE, SAE,…) delega as competencias de emprego en cada unha delas para que as poña en marcha tendo en conta as características demográficas, sociolóxicas e económicas de cada zona.

Por outra banda, temos as Políticas de Emprego que podemos dividir en tres grandes grupos:


 • Políticas activas: Son os programas e medidas de orientación, emprego e formación cuxo obxecto é mellorar o acceso ao emprego.
 • Políticas pasivas: Son as axudas económicas cuxo obxecto é protexer ás persoas desempregadas substituíndo as rendas obtidas polo traballo para que poidan manter certo nivel de ingresos.
 • Medidas para favorecer a contratación estable: Modificando os contratos e os beneficios das empresas para motivar un aumento da contratación, sobre todo, a aqueles colectivos con máis dificultades de inserción.Con respecto á Estratexia Europea de Emprego 2020 é un programa que se desenvolve en todo o Espazo Europeo e trata de acadar unha serie de obxectivos, que actúan como guía de todos os estados membros, para solventar a crise e preparar a Europa para o futuro.

Ditos obxectivos son:

 1. O 75% da poboación (entre 20 e 64 anos) debería estar empregada.
 2. O 3% do PIB da UE debería ser investido en I+D.
 3. Debería alcanzarse o obxectivo «20/20/20» en materia de clima e enerxía (incluído un incremento ao 30% da redución de emisións se se dan as condicións para iso.
 4. A porcentaxe de abandono escolar debería ser inferior ao 10% e, polo menos, o 40% da xeración máis nova debería ter estudos superiores completo.
 5. O risco de pobreza debería ameazar a 20 millóns de persoas menos.O MERCADO LABORAL
Outro tema fundamental no bo desenvolvemento da Orientación laboral é ter un profundo coñecemento do mercado laboral da zona de influencia.


A evolución do mercado laboral é resultado de dúas variables: 
 • A oferta: Refírese á poboación activa (ocupados + desempregados) que está determinada por factores demográficos, sociais, fluxos de entrada e saída de emprego e fluxos de entrada e saída da poboación activa.
 • E a demanda: Que representa a cantidade de persoal que as empresas están dispostas a contratar.

Actualmente estamos ante un desequilibrio de demanda polo número tan elevado de parados que hai agora mesmo. As empresas, que todavía subsisten a pesares da crise e de que tiveron que reducir plantilla e gastos, non poden contratar xente, aínda que quixeran facelo, porque non poden plantexarse ter outros gastos dos que xa está tendo. 

A oferta de postos é insuficiente para absorber toda a demanda existente, é dicir, que hai un posto de traballo para centos de traballadores.

Para coñecer a situación da nosa zona de influencia debemos consultar os Indicadores do mercado que podemos obter a través da Enquisa de Poboación Activa, Taxa de actividade, Taxa de paro e Taxa de emprego. 

Estes desequilibrios entre oferta e demanda provocan situacións de DESEMPREGO. Existen 4 tipos de desemprego:

 • Estrutural: Os empresarios buscan un perfil profesional que non pode ser cuberto coa demanda de emprego existente. Aquí xurden as denominadas Profesións de difícil cobertura. 
 • Friccional: Refírese a personas que, puidendo estar traballando, desexan tomarse un tempo para descansar, estudar ou atopar un posto de traballo mellor que o anterior.
 • Cíclico: Aumenta sustancialmente durante as épocas de recesión, debido ao empeoramento das condicións económicas; mentras que diminúe nas etapas de expansión, debido á mellora da economía. O caso do sector da construción.
 • Estacional: Ten a súa razón de ser na existencia de certas actividades profesionais que so requiren man de obra en determinadas épocas do ano. Como é o caso da hostalaría nas zonas de veraneo. A única alternativa para suavizar este tipo de desemprego está na diversificación da estrutura produtiva, co obxectivo de non depender excesivamente das actividades estacionais.Hoxe por hoxe atopámonos cun mercado laboral cambiante e dinámico que, nos últimos anos, sufreu importantes transformacións tanto no aspecto sociolóxico como económico e tecnolóxico. Ditos cambios propiciaron a desaparición duns traballos e a creación doutros, os denominados nichos de emprego, que cumpren certas características:

 1. Cubrir determinadas necesidades sociais que non se atopan satisfeitas. 
 2. Xerarse e adoptar a súa configuración no que chamamos mercados incompletos.
 3. Posuír ámbitos de produción ou prestación de servizos verificables e definidos localmente. 
 4. E posuír un potencial real de xeración de traballo.


A CERTIFICACIÓN E FORMACIÓN PROFESIONAL
Na nosa labor de Orientación traballamos e usamos termos que, ás veces, tratámolos como sinónimos aínda que non o son, é o caso de Competencia e Cualificación.


A competencia é o conxunto de coñecementos e capacidades que permiten o exercicio dunha actividade profesional; mentres que a cualificación é o conxunto de competencias que permiten dar resposta a ocupacións e postos de traballo e que poden adquirirse a través da formación ou da experiencia laboral.

A estrutura dunha Cualificación profesional é
O Sistema Nacional de Cualificacións é o conxunto de instrumentos e accións necesarios para promover e desenvolver a integración das ofertas da formación profesional, mediante o Catálogo Nacional das Cualificacións Profesionais que recolle as 26 familias profesionais existentes divididas en cinco niveis de cualificación.

O Instituto Nacional de Cualificacións (INCUAL) é o responsable de definir, elaborar e manter actualizado dito Catálogo e o correspondente Catálogo Modular da Formación Profesional.

O correlativo na Unión Europea é o EQF (Marco Europeo de Cualificacións) que é o marco común de referencia que relaciona entre si os sistemas de cualificacións dos países e serve de mecanismo de conversión para mellorar a interpretación e comprensión das cualificacións dos estados membros.

Na nosa comunidade autónoma temos o Instituto Galego das Cualificacións creado no 1999 que conta cun Observatorio que proporciona información sobre a evolución da demanda e da oferta das profesións, ocupacións e perfís no mercado laboral. 

Un proceso moi importante no que o/a orientador/a debe informar e asesorar é na Acreditación de Competencias, dado que na actualidade existen moitos desempregados que teñen moita experiencia laboral pero ningún título que a acredite. 

Este proceso consta de tres fases:
 1. Asesoramento.
 2. Avaliación.
 3. Acreditación e rexistro da competencia profesional.

Existen dúas vías desenvolvidas por dous ministerios diferentes:

Os dous procedementos son similares e ao superar a última fase obteñen unha acreditación de unidades de competencia que o poden levar a obter un Certificado de profesionalidade ou, se completa os módulos que lle falten, unha titulación de FP.
Os certificados de profesionalidade acreditan con carácter oficial as competencias profesionais que capacitan para o desenvolvemento dunha actividade laboral.


POLÍTICA SOCIAL E DE EMPREGO NA UNIÓN EUROPEA
O formar parte dun Espazo Económico Común fainos ter unha serie de dereitos e obrigas cos demáis estados membros.


A Unión Europea e os gobernos dos estados membros comparten a responsabilidade nas políticas de emprego, asuntos sociais e inclusión. A Unión Europea (UE) apoia e complementa os esforzos dos estados membros co financiamento de diversos programas a través de distintos fondos.

Ditos fondos son:

FONDO SOCIAL EUROPEO (FSE): Creado para promover o emprego e o desenvolvemento dos recursos humanos en todos os países da Unión e corrixir o desequilibrio entre as rexións máis ricas e as menos desenvolvidas.

Realmente tratase dun cofinanciamento posto que o apoio financeiro da UE sempre vai parello a un financiamento nacional público ou privado, polo tanto existe unha xestión compartida desde o inicio, pero a execución é responsabilidade das autoridades de cada estado membro.

FONDO EUROPEO DE ADAPTACIÓN Á GLOBALIZACIÓN (FEAG): Axuda aos traballadores a atopar emprego e desenvolver novas competencias cando perderon o seu posto de traballo a consecuencia de cambios nas pautas comerciais mundiais.


PROGRAMA EaSI: Promove un alto nivel de calidade e de emprego sostible, garantir unha protección social adecuada, loita contra a exclusión social e a pobreza e mellora das condicións de traballo.

Este programa ten tres eixos:


a) PROGRESS – Trata de mellorar as políticas de emprego, en particular a loitar contra o desemprego xuvenil, protección social, inclusión social e a redución e prevención da pobreza e as condicións laborais.


b) REDE EURES - Apoia e asesora aos traballadores e empresas que queren desempeñar a súa labor profesional nalgún dos estados membros.


c) Microfinanciamento e Emprendemento Social – Apoia accións para incrementar o acceso aos microcréditos e micropréstamos para grupos vulnerables que desexen crear ou desenvolver os seus negocios e para o desenvolvemento de empresas sociais.

INICIATIVA EMPRENDEDORA
Unha alternativa ao desemprego é o emprendemento, a análise do mercado actual permite comprobar que, cada vez máis, os españois materializan a súa intención emprendedora nun novo proxecto empresarial, a pesar de que a nosa sociedade adoece de certas carencias.


No proceso de creación de empresas interveñen tres elementos:

 • A IDEA – Qué actividade emprender?
 • A PERSOA EMPRENDEDORA – Quen e por que?
 • O PLAN DE EMPRESA – Como se vai poñer en marcha?

Alexander Osterwalder (2011) elaborou un modelo de negocio, CANVAS, que permite confeccionar deseños empresariais e validar as posibilidades de éxito.

Este modelo trata de responder a catro cuestións básicas: 

 1. Como? (Infraestrutura)
 2. Que? (Oferta)
 3. Quen? (Clientes)
 4. Canto? (Finanzas).
Non todo o mundo está capacitado para ser empresario; por en marcha un proxecto esixe unhas características personais e profesionais específicas. Ser emprendedor significa, ademáis, ter unha motivación e contar cunha situación financeira que o permita.

A rasgos xerais, un emprendedor debería posuír as seguintes cualidades:

 • Creativo e innovador.
 • Claridade de ideas.
 • Capacidade de afrontar e asumir riscos.
 • Capacidade de adaptarse a situacións novas.
 • Saber priorizar.
 • Capacidade de comunicar e socializar.
 • Tenacidade e perseverancia.
 • Flexibilidade e capacidade para adaptarse ás circunstancias.
 • Optimista.

REFLEXIÓN PERSOAL


O primeiro módulo que acabo de resumir paréceme fundamental para o desenvolvemento da nosa tarefa como Orientadores/as, dado que antes de iniciar a nosa actividade é imprescindible que esteamos informados sobre a situación do mercado laboral, os sectores produtivos da zona onde imos traballar, o tipo de formación ou cualificación que se pode acadar, as axudas ou programas que se poden poñer en funcionamento e as posibilidades e oportunidades para a creación de novas empresas ou servizos.

Partindo desta base poderemos facilitar aos nosos/as usuarios/as unha orientación de calidade e adaptada ás circunstancias reais do individuo e do seu contorno, con vistas a unha posible inserción estable no tempo.

martes, 26 de xullo de 2016

O MERCADO LABORAL

O MERCADO LABORAL

 A situación e evolución que segue o mercado laboral de calquer economía e o resultado de dúas variables: 
Oferta de traballo esta determinada por catro factores: demográficos, sociais e culturais, fluxos de entrada e saída de emprego e fluxos de entrada e saída de poboación activa.
A demanda de traballo representa a cantidade de traballadores que as empresas ou empregadores están dispostos a contratar.
 O  equilibrio no mercado de traballo ven determinado polo punto de cruce das dúas curvas (a da oferta e a demanda).


Causas do paro

 As razóns para comprender as causas do desemprego atópanse en dúas teorías diferentes: 
 -Teoría clásica que atopa a explicación no propio funcionamento do mercado de traballo e a rixidez dos salarios á baixa son a causa do paro.
 -Teoría de corte keymesiano, para a que a explicación se atopa na falta de demanda agregada.

 Indicadores do mercado de traballo, seguindo as definicións da Enquisa de Poboación Activa (EPA)
Activos persoas de máis de 16 anos ,que formalicen man de obra para a producción de bens e servizos ou están dispoñibles e en condicións de incorporarse á devandita producción. Se subdividen en:
Ocupados: son persoas de máis de 16 anos  que durante a semana estiveron traballando durante polo menos unha hora a cambio dunha retribución ou que tendo traballo estiveron temporalmente ausentes por enfermidade, vacacións, etc.
Ocupados por conta propia ou asalariados, atendendo a xornada de traballo poden clasificarse en tempo completo (+ 30 horas semanais) ou a tempo parcial (-35 horas semanais).
Parados son as persoas de +16 anos que durante a semana de referencia estiveron sen traballo, dispoñibles para traballar e buscado activamente emprego.
Inactivos reciben esta consideración a poboación de 16 ou máis anos non incluída nas categorías anteriores.

 Taxas segundo a EPA

-Taxa de Actividade: É o cociente entre poboación activa e poboación en idade legal de traballar.
-Taxa de Paro: É o cociente entre a poboación parada e a poboación activa.
-Taxa de Emprego: É o cociente entre poboación ocupada e poboación idade legal de traballar.

Para mellorar o mercado laboral débese procurar elevar a taxa de emprego, sendo o ideal facelo reducindo a taxa de paro e aumentando a taxa de actividade.

Tipos de paro:

Estructural é tecnicamente o desaxuste entre a oferta e demanda de traballadores.

Friccional aparece a peser que o número de postos coincida co número de persoas con disposición de traballar, e dicir, que a oferta sexa igual a demanda.

Cíclíco este tipo de desemprego ocurre cando o mesmo é causado só por un ciclo, é o tipo máis nocivo de desemprego.

Estacional varia coas estacións do ano en consecuencia da oferta e a demanda de emprego.

 O MERCADO LABORAL ACTUAL

Nunha sociedade marcada polos cambios demográficos, nas expectativas de calidade de vida, no traballo e na xestión do tempo e a súa relación co medio ambente, os expertos da Comisión Europea identifican 19 ámbitos de actividade que agrupamos en catro:

-Servizos a vida cotiá
-Servizos a mellora da calidade de vida
-Servizos de lecer
-Servizos medio ambientais.

 As ocupacións é importante coñecer a Clasificación Nacional das Ocupacións 2011, do Real Decreto 1591/2010, este sistema de codificación ten por obxectivo o tratamento sobre ocupacións de maneira uniforme a efectos estatísticos.

Traballos conta allea:

1.Emprego público requisitos:
  Nacionalidade
  Idade
  Titulación necesaria
  Capacidade
  Habilitación
Sistemas de acceso para as Administración Públicas
Acceso a persoas con discapacidade 
Acceso a promoción interna.

Tipos de empregados públicos:
-Funcionario de carreira, grupos A, B e C.
-Persoal funcionario interino
-Personal laboral
-Persoal eventual

2.Empresa privada

Según en tamaño: Microempresa, pequeña empresa e mediana empresa.
Segundo a actividade: Sector primario ganadería e pesca, Sector secundario ou industrial e Sector terciario ou de servizos.
Segundo o ámbito de actividade da empresa clasifícanse en: locais, provinciais, rexionais, nacionais e multinacionais.
Segundo quen teña a propiedade: privada, pública e mixta.

Segundo a forma xurídica: 
Persoas fisicas: empresario individual, comunidade de bens, sociedade civil, emprendedor de responsabilidade limitada.
Persoas xurídicas: Sociedade Colectiva, Sociedade comanditaria simple e Sociedades de Capital ( Sociedad de respnsabilidade limitada, Sociedade limitada nova empresa, Sociedad anónima e Sociedade comanditaria por accións.

Traballo  por conta propia ou autónomo
Para traballar os pasos e trámites burocráticos:
 -Inscrición ou alta na Seguridade Social
 -Alta no Imposto de Actividades Económicas
 -No caso de que o traballador autonómo apertura dun local.
 -No caso de que o traballador autónomo dea de alta a traballadores asalariados.

Axudas e subvencións 
 -Subvencións a fondo perdido
 -Pago único ou capitalización da prestación por desemprego
 -Financiamento bonificado
 -Axudas sectoriais
 -Axudas o emprendemento rural
 -Axudas a economía social
 -Incentivos Rexionais
 -Bonificacións na cotización de autonómos.
-Bonificacións a contratación de traballadores
 -Axudas a contratación

ELEMENTOS PARA CREACIÓN DUNHA EMPRESA

1. Motivos
Ter madeira de emprendedor 
 Detectar unha oportunidade  tratar de autoempregarse 
Aumentar os ingresos/estatus social 
Permanecer no lugar de residencia o Independizarse 
Traballar con amigos ou familiares. 
Coñecer a razón permitirá definir o fin e a misión

2. Idea
O fin  explica a razón interna, persoal ou para a propia empresa, que motiva o proxecto.  Cohesiona aos membros. 
A misión describe a razón perante a sociedade, o seu obxectivo para a comunidade.  Orienta as decisións.

3. Plan de empresa
É un documento que identifica, describe e analiza unha oportunidade de negocio. Documento co que a persoa emprendedora lle da forma á idea, reflexiona e plasma as cuestións máis significativas da nova empresa, examina a súa viabilidade técnica, económica e financeira, e desenvolve todos os procedementos e estratexias necesarias para converter a oportunidade de negocio nun proxecto empresarial que se materialice na creación dunha nova empresa.

 Contido dun Plan de Empresa
1. Introdución. 
2. Estudo de mercado. 
3. Plan comercial. 
4. Plan de organización e recursos humanos.
5. Aspectos legais. 
6. Estudo económico - financeiro. 
7. Conclusións: viabilidade. 
8. Resumo executivo. 
9. Anexos 

 Modelo Canvas

O modelo CANVAS é a ferramenta cualitativa proposta por Alexander Osterwalder para confeccionar deseños empresariais (modelos de negocio). O modelo Canvas permite, a partir da idea, confeccionar modelos propios de desenvolvemento do negocio e validar as súas posibilidades de éxito.

CAM00287.jpg
 Un exemplo do modelo:

 SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO

 O Sistema Nacional de Emprego busca promover e desenvolver políticas de emprego,  está formado polo SEPE e os distintos Servizos Públicos de Emprego das Comunidades Autónomas (CC.AA). Ademais ten dous órganos Conferencia Sectorial de Asuntos Laborais e o Consello Xeral do Sistema Nacional de Emprego.

O SEPE é un organismo autónomo adscrito, actualmente, o Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Constitúese e defínese como tal a partir da Lei de Empleo (Lei 56/2003, de 16 de diciembre)
Ademais é competente para xestionar as prestacións por desemprego así como para desenvolver, ordenar e facer o seguimiento dos programas e medidas das políticas de emprego e coordinar a rede territorial. A estratexia debe ser coherente para garantir o principio de unidade de acceso e atención ás persoas usuarias de todo o territorio e flexible como para permitir a súa adecuación as características dos mercados de cada Comunidade Autónoma, e dicir, igualdade de acceso, a cohesión social e a complementariedade entre a unidade de mercado e a diversidade territorial. 

Un elemento importante do SEPE e a súa Carta de Servicios que nos da coñecer o servizo, obxectivos, organización, estructura, competencias e destinatarios dos servizos. 

Servizo Público de Emprego de Galicia (SPEG) é a estrutura pública dependente da Xunta de Galicia que une dun modo integral e coordinado a todas aquelas unidades da administración autonómica que prestan servizos ou exercen funcións no ámbito das Políticas Activas de Emprego, competencia transferida dende o Real Decreto 1375/1997 dentro do marco territorial da nosa comunidade autónoma (Lei Orgánica 1/1981).

Dun modo simplificado, enténdese por Políticas Activas de Emprego o conxunto de actuacións desenvolvidas pola Xunta de Galicia nos ámbitos da orientación laboral, da mellora da capacitación das persoas demandantes e traballadoras proporcionándolles formación e experiencia profesional, e da intermediación entre ofertas e demandas; e todo iso para mellorar as posibilidades de acceder ao emprego por parte das persoas desempregadas, ou adaptar e actualizar os coñecementos e habilidades das persoas traballadoras que desexen mellorar o seu emprego.

Os obxetivos que definen as accións de orientación profesional:
- Orientar e informar a demandantes de emprego sobre o seu perfil profesional.
- Revisar e actualizar o curriculum vitae de cada demandante.
- Optimizar a oferta formativa.
- Compatibiliza a demanda da persoa coa oferta existente
- Ofrecer un sistema información que permita  a pesoa usuaria coñecer o seu nivel de cualificación e o seu potencial laboral.

As directrices de emprego da Unión Europea, Plan Nacional de Acción para o Emprego e  os Acordos sobre medidas para o crecemento de traballo en Galicia, céntranse en mellorar a capacidade de inserción laboral das persoas desempregadas.

 A Xunta de Galicia, a través da Consellería Traballo  pon en marcha un sistema de orientación laboral basado na información, orientación e procura activa de emprego, para mellorar a ocupación das persoas desempregadas.

 Ademais da rede das Oficinas de Emprego, existe unha rede de persoal orientador en entidades colaboradoras, seleccionadas a través dunha Orde de convocatoria anual.

 En primeiro lugar ten unha entrevista en profundidade para coñecer o seu perfil profesional- ocupacional. Despois existe a posibilidade de elaborar un Itinerario Personalizado de Inserción (IPI) marcando unhas directrices de traballo (formación, ferramentas de busca de emprego, etc,.)
O acceso o Servizo Orientación é a través da Oficina de Emprego na que esta inscrito o demandante ou do seu centro titor. Tamén pode solicitar a cita directamente na oficina virtual de emprego.


A orientación para a igualdade e a inclusión social
A orientación laboral é un conxunto de iniciativas integradas de información, asesoramento e titorización profesional para promover a empleabilidade e ocupabilidade nun contexto económico e comunitario global, así como facilitar a formación permanente dos traballadores e a inclusión social (definición Margot Valcarce).

Tendo en conta esta definición a orientación e un proceso necesario o longo da vida e temos que ter en conta a área persoal, académica, profesional,familiar e social. A hora da intervención temos que ter en conta no patrón as seguintes áreas; facer un diagnóstico de empleabilidad ,proxectar un plan de intervención / concretar nun itinerario, realizar o acompañamento titorizado e preparar o demandante.
A inclusión social  se traballar cos colectivos vulnerables,  e dicir, que teñen menor nivel de empleabilidad. Existen tres niveis de vulnerabilidade segundo Caste,l na zoa 1 de  integración, seguridade ou inseguridade, zoa 2 vulnerabilidade precariedade ou inestabilidade e a zoa 3 de exclusión social.

 Patrón da orientación para traballar con persoas en situación de vulnerabilidade:
-Reconocer os factores  que determinan a  situación
-Intervir e mediar xustando a persoa preceso de inserción.
-Proporcionar ferramentas de busca activa de emprego de forma autónoma.
-Traballar a activación e a motivación.
-Desenvolver o empoderamento.
-Proporcionar o acompañamento no acceso a dispositivos e recursos comunitarios que faciliten o manexo do mercado laboral.

 Políticas de Emprego en España
 A política de emprego esta é un conxunto de actuacións que toma os poderes públicos co obxectivo de mellorar o mercado laboral.

Seguindo  Real Decreto-Lei 3/2011, de medidas urxentes para a mellora da empregablilidade e a reforma das políticas activas de emprego, enténdese por políticas activas de emprego: 
“O conxunto de accións e medidas de orientación, emprego e formación para mellorar as posibilidades de acceso o emprego, por conta allea ou propia, ao mantemento do emprego e á promoción profesional das persoas ocupadas e o fomento do espírito empresarial e da economía social”.

 Cando falamos de políticas de emprego temos que diferenciar:

 -Políticas activas mellorar as posibilidades de acceso o mercado laboral.        
No Real Decreto-Lei 3/2011 aparecen: novos instrumentos para a coordinación SNE  
1.Estratexia Española de Emprego, plurianual, con orientacións, accións e obxectivos.
2. Plan Anual de Emprego, con obxectivos a nivel Nacional e Autonómico.
3.Fomento da cultura emprendedora e do espíritu empresarial
4.Reforzo da dimensión local nas Políticas Acticvas de Emprego.
 Novedades:
1.Catálogo de servizos a cidadanía común a todos os SPE.
2.Modelo de atención personalizada dírixido a persoas desempregadas.
3.Fondo de políticas de emprego.

 -Políticas pasivas teñen como obxectivo  o mantemento de rentas de quen non ten un emprego cando tería a idoneidade, sobre todo en termos de idade, para desenvolverse activamente no mercado de traballo. 
Características das prestacións:
 -Prestacións contributivas
 -Prestacións asistenciais

 Plan Anual de Política de Emprego ( PAPE)

Os obxectivos prioritarios do Plan Anual de Política de Empleo 2015 (Real Decreto Legislativo 3/2015)
Os servizos (accións) e programas (medidas) do Plan 2015 que se desenvolven polos Servizos Públicos de Emprego drixense o cumprimento de cinco obxetivos estratéxicos seguintes:

-Mellorar a empleabilidade dos xoves e desenvolver o Plan de Implementación da Garantía Xuvenil en España.
-Favorecer a empleabilidade doutros colectivos especialmente afectados polo desemprego, en particular maiores de 45 anos que sexan desempregados de longa duración e beneficiarios do PREPARA.
-Mellorar a calidade da formación profesional para o emprego que se traduce no seu maior impacto en termos de inserción e de mellora no rendemento no posto de traballo.
-Reforzar a vinculación das políticas activas e pasivas de emprego, como forma de ofrecer unha mellor protección e vías do retorno o emprego para as persoas en situación de desemprego.
-Impulsar o emprendemento como parte inseparable da activación e recuperación do emprego.   

Políticas de Emprego en Europa

Orixe e evolución
➤Tratado de Amsterdan
 -A política social e de emprego f
 -Provoca un xiro á concepción europea dos dereitos dos traballadores.
➤Tratado de Lisboa
 -Nace da Cume de Luxemburgo sobre o emprego 1997
  Principal obxectivo reducir o desemprego en Europa no prazo de 5 anos.
  Finalidade considerar as políticas de emprego dos Estados membros.
  Fase:  1.Período inicial 1997-2005
  2.A estratexia de Listoa renovada polo crecemento e o emprego  2005.
  3.O programa Comunitario de Lisboa 2008-2010
  4.Post Lisboa 2010-2020

Debido o alto índice de desemprego en Europa en 2012, a Comisión Europea pon en marcha unha serie de medidas para impulsar o emprego. 

Obxectivos: 
 Apoiar a creación de postos de traballo 
 Restablecer a dinámica dos mercados laborais
 Consolidar a gobernanza das políticas de emprego

A Estratexia Europea de Emprego 2020 proporciona un marco que permite os países da Unión Europea compartir información e debater e coordinar as súas políticas de emprego.
Os gobernos dos paises membros, a través do Comité de Emprego e as institucións europeas elaboran o denominado paquete de medidasde emprego, formado por:

-Directrices de emprego
-Programa Nacionais de Reforma
-Informe Conxunto sobre o Emprego
-Recomendacións específicas para cada país
-Evolución Social e de Emprego en Europa.
 En paralelo a este procedemento ten lugar un diálogo entre a Comisión, os gobernos nacionais, os sindicatos, a patronal e demais institucións europeas.
 Ámbitos de desenvolvemento das políticas activas de emprego
A Unión Europea ten unha competencia complementaria á dos Estados membros en materia de emprego co obxectivo de elaborar unha estratexia común na materia.
Tendo en conta:
-O elemento clave da estratexia común son as diretcrices ós Estados Membros.
-Os Estados Membros reciben estas directrices a proposto da Comisión.
-As directrices propostas son sacadas das conclusións enviadas á Comisión por parte do Consello Europeo,
-Estas directrices inflúen nas políticas de emprego de cada Estado.
-Cada ano os Estados elaboran un informe para o Consello en materia de emprego.
-O informe é valorado polo Consello, e se o ve preciso poder remitir unha recomendación ó Estado membro.

Prioridades da Estratexia 2020

A UE fai un gran esforzo para deixar atrás a crisis e crear as condicións propicias para unha economía máis competitiva que cree emprego.

A estratexia Europea 2020 trata de lograr un crecemento intelixente, a través de invresións máis a fins en educación, investigación e innovación,crecemento sostible, grazas o impulso decidido a unha economía baixa en carbono, e crecemento integrador, que poña o acento na creación de emprego e a reducción da pobreza.

Obxectivos da Estratexia 2020

Emprego para o 75% das persoas de 20 a 64 anos
I+D inversión do 3% PIB da UE 
Cambio climático e sostenibilidade enerética, redución de gasese efecto invernadero un 20%, 20% en enerxias renovables e aumento dun 20% de eficiencia enerxética.
Educación que as tasas de abandono escolar prematuro por debaixo 10%, que al menos un 40% das persoas deberán completar estudios de nivel superior.
Luchar contra a pobreza e a exclusión social, reducir al menos en 20 millóns.

Financiamento

Na EU para poder realizar esta competencia en materia de emprego ten que determinar unha Estratexia Común entre os Estados, para o cal teñan un conxunto de instrumentos financieiros que son os Fondos:

 -Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER)
-Fondo Social Europeo (FSE) este destina as axudas a:
-A formación profesional, orientación, asesoramento e perfeccionamento
 -Axudas ao emprego e o autoemprego. Axuda á formación de investigadores.
 -Desenvolvemento de vínculos entre as empresas e centros de formación e investigación.
 -Desenvolvementos de sistemas que anticipen os cambios no emprego e as cualificacións.
 -Fondo Europeo de Adaptación á Globalización
-Fondo de Ayuda Europea para os máis Necesitados (FEAD)
-Programa Europeo de Emprego e Innovación (EaSI)
-Programa Progress

 A mobilidade de traballadores 
Unha das catro libertades que gozan os cidadáns da Unión Europea é a libre circulación dos traballadores, que inclúe o dereito de desprazamento e residencia do traballador, o dereito a entrada e residencia dos membros da familia e o dereito a traballar noutro Estado membro.

A rede Eures proporciona servizos de información,asesoramento e contratación/colocación os traballadores e empresarios, así como a calquera cidadán que desexe beneficiarse do principio de libre circulación.

Eures é moito máis que o portal de mobilidade profesional, conta cunha rede humana de 850 conselleiros Eures e toda Europa.


A ESTRUCTURA DA FORMACIÓN PROFESIONAL E DOS CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDADE

Formación Profesional Básica
Requisitos de acceso:
 -Ter entre 15 anos e 17 anos cumplidos no momento do acceso ou durante o ano natural en curso.
 -Ter cursado  3º de ESO, ou excepcionalmente ter  cursado 2º ESO
 -A proposta do equipo docente.

Ó finalizar os estudos obterás:
 -Título Profesional Básico da familia profesional correspondente; que se corresponde con niveis 1 de cualificación.
 -Da acceso directo aos ciclos  medios
 -Non dará dereito ó título da ESO deberán presentarse á reválida.

 Dentro da Formación Profesional  temos distintos réximes de estudo:
  -Réxime ordinario: presencial e curso completo
 -Réxime persoas adultas: Parcial por módulos formativos
 -Modalidade: Presencial ou distancia.
 -Formación profesional dual

 A Lei 30/2015 que regula o Sistema de Formación Profesional para o emprego no ámbito laboral. 

 Obxectivos estratéxicos:
 -Definición dun novo papel para os distintos axentes e órganos concernidos no goberno do sisitema.
-Libre concorrencia entre entidades de formación.
-Creación dunha conta de formación: rexistro de toda a formación recibida por unha persoa ó longo da súa carreira profesional, enmarcada no Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais.
-Creación dun cheque de formación para os traballadores desempregados.
-Creación dunha unidade especial de Inspección do traballlo con capacidade de sanción.
-Impulso do Sistema Nacional das Cualificacións e FP.
-Creación dunha fundación estatal para a formación para o emprego.
 Oferta programada polas empresas:
-Accións formativas
-Permisos retribuidos
 Oferta programda pola administración
-Traballadores ocupados
-Traballadores desempregados
-Accións formativas con compromiso de contratación
-Formación con alternancia co emprego
-Programas específicos para persoas con NNEE.
-Formación de persoas con privación de libertade, militares de tropa e marinería en relación temporal coas forzas armadas.

Certificados de profesionalidade
- Sistema Nacional das Cualificacions e Formación Profesional
- Instituto Galego das Cualificacións 
-Competencias Clave   
-Recoñecemento da experiencia profesional
19504591_s (1).jpg

 REFLEXIÓN FINAL

Toda este esquema aporta un epaso o mercado laboral, e ademais dunha ferramenta de uso para a orientación laboral co  enlaces a Servizos Públicos, Programas Europeos, Emprendemento, Rede Eures, Instituto das Cualificacións, Competencias Clave, Formación Profesional.

Para saber máis:

Carta de servizos do SEPE